ZASADY I WARUNKI

ZASADY I WARUNKI

firma Malý Janek z Jinec s.r.o., z siedzibą pod adresem Eškova 33, numer identyfikacyjny Jince: ičo: 078 49 605, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez C 308673 prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze dla sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajduje się pod adresem internetowym

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) firmy handlowej z siedzibą,

numer identyfikacyjny: , zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez , dział , wpis (dalej

„sprzedawca”) regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb., cywilnej

Kodeksu z późniejszymi zmianami (dalej jako „Kodeks cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki

stron umowy powstałych w związku z lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zwanej dalej „umową kupna”)

zawarta pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) poprzez

sklepie internetowym sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym (dalej jako „serwis”), poprzez interfejs serwisu (dalej jako „interfejs internetowy sklepu”).

Regulamin nie dotyczy przypadków, w których osoba zamierzająca zakupić towar od

sprzedawca jest osobą prawną lub osobą, która działa przy zamawianiu towarów we własnym zakresie

działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania pracy zawodowej.

Postanowienia odbiegające od warunków mogą być negocjowane w umowie kupna-sprzedaży. Zboczeniec

postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna

a warunki są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim

język.

Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Ten przepis nie

ma to wpływ na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary

(zwane dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może

zamawiaj towary również bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

Kupujący podczas rejestracji na stronie oraz przy zamawianiu towaru zobowiązany jest do prawidłowego wskazania

i prawdziwe wszystkie dane. Dane podane na koncie użytkownika to C 308673 kupującego przechowywane w Sądzie Miejskim w Pradze w przypadku ich zmiany

www.malyjanek.cz

wymagane do aktualizacji. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz podczas składania zamówienia są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany

zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez dłuższy czas lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży (w tym warunków handlowych). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

ZAWARCIE UMOWY KUPNA

Wszelkie prezentacje towarów znajdujące się w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny

a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej tych towarów. Przepisów art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszty zwrotu towarów, jeśli towary te ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów podane są łącznie z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Ceny towarów obowiązują przez czas ich wyświetlania w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu.

Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o: zamawianym towarze (zamówiony towar „wkładany” jest przez kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu), sposobie zapłaty ceny zakupu towaru, informacje o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru i

informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej łącznie jako „zamówienie”).

informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej łącznie jako „zamówienie”).

Kupujący przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący podał w zamówieniu, uwzględniając również możliwość wykrycia przez kupującego i poprawienia błędów, które nastąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca potwierdzi kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną, na adres e-mail kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej jako „adres e-mail kupującego”) .

Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym zostaje ustanowiony przez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez sprzedającego do kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący ponosi we własnym zakresie i koszty te nie odbiegają od ceny podstawowej wskaźnik.

CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

Kupujący może zapłacić sprzedającemu cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna w następujący sposób:

gotówką w siedzibie sprzedającego pod adresem ; gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu; przelewem bezgotówkowym na rachunek sprzedawcy nr , prowadzony w firmie (dalej jako „konto sprzedawcy”);

bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności; bezgotówkowo kartą płatniczą; poprzez pożyczkę udzieloną przez osobę trzecią.

Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji ani innej podobnej płatności. Nie ma to wpływu

postanowienia art. 4 ust. 6 regulaminu dotyczące obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.

W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru łącznie

wskazując symbol płatności zmiennej. W przypadku płatności bezgotówkowej odpowiedzialność ponosi kupujący

zapłacić cenę zakupu spełnioną w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego.

Sprzedający ma prawo, zwłaszcza jeśli kupujący nie dokona dopłaty

potwierdzenie zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty całej ceny zakupu jeszcze przed wysyłką towaru

do kupującego. Przepisów art. 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą.

Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

zostanie wystawiony przez sprzedającego w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie umowy kupna na rzecz kupującego

dokument – faktura. Sprzedawca płaci podatek od wartości dodanej. Dokument podatkowy – wystawię fakturę

sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i przesyła go w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek wystawić kupującemu paragon. Jednocześnie jest

zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; wtedy w przypadku awarii technicznej

najpóźniej w ciągu 48 godzin.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe między innymi odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży na dostawę towarów, które zostały zmienione zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osobie, od umowy kupna-sprzedaży dostawy towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, a także rzeczy, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi rzeczami, od umowy kupna-sprzedaży dostawy rzeczy w zamkniętym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i nie może zostać zwrócona ze względów higienicznych oraz od umowy sprzedaży nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszył ich oryginalne opakowanie.

Jeżeli nie jest to przypadek wymieniony w artykule 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. Kodeksu Cywilnego, w terminie czternastu (14) dni od dnia odbioru towaru, przy czym w przypadku gdy przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia przyjęcia towaru ostatnia dostawa towaru. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza

W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, umowa kupna-sprzedaży

anuluje od początku. Kupujący musi zwrócić towar sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od doręczenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z artykułem 5.2 regulaminu, sprzedający zwróci otrzymane od kupującego środki pieniężne w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez kupującego, w taki sam sposób, jak sprzedający otrzymał je od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez kupującego przy zwrocie towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniosą z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o zapłatę szkody wyrządzonej towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

W przypadkach, w których kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, sprzedający ma również prawo odstąpić od umowy kupna w dowolnym momencie i

do czasu odbioru towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bez gotówki na konto wskazane przez kupującego.

Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzymuje prezent, umowa darowizny zostaje zawarta między sprzedającym

i zawarta przez kupującego z zastrzeżeniem odstąpienia w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

przez kupującego, umowa podarunkowa dotycząca takiego podarunku przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu podarowanego podarunku wraz z towarem.

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

W przypadku, gdy sposób transportu jest zakontraktowany na podstawie specjalnego życzenia kupującego, ponosi on

ryzyko kupującego i wszelkie dodatkowe koszty związane z tą metodą transportu.

Jeżeli zgodnie z umową kupna-sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego

w zamówieniu kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru przy dostawie.

W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub innym osobom

w sposób inny niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do poniesienia związanych z tym kosztów

z powtarzającą się dostawą towarów, lub koszty związane z inną metodą dostawy.

Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz

w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

Dodatkowe prawa i obowiązki stron podczas transportu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy

sprzedającego, jeżeli zostały wystawione przez sprzedającego.

PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania reguluje właściwy przepis ogólny

obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do

2174 Kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami

przepisy prawne).

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

towar ma właściwości, które strony uzgodniły, aw przypadku braku umowy ma takie właściwości, które

sprzedawca lub producent opisał lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towarów i dalej

na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,

towar nadaje się do celu, do którego sprzedający oświadcza, że ​​jest używany lub do którego towar jest przeznaczony

w rodzaju zwykle używanym, towar odpowiada jakości lub wzornictwem zamówionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wzornictwo zostały określone na podstawie zamówionej próbki lub wzoru,

jest towarem w odpowiedniej ilości, miary lub wagi i

towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

Postanowienia zawarte w art. 7 ust. 2 regulaminu nie mają zastosowania do towaru sprzedanego po niższej cenie do wady, za którą uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, w przypadku towar używany ma wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie towar miał w chwili jego odbioru przez kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że towar był już wadliwy w

przejmowanie. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa wynikającego z wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

Prawa wynikające z nienależytego wykonania towaru kupujący wykonuje pod adresem siedziby sprzedającego

przyjęcie reklamacji jest możliwe w zakresie sprzedawanego asortymentu, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą ulec zmianie procedura reklamacyjna sprzedawcy.

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

Kupujący nabywa własność towaru, płacąc pełną cenę zakupu towaru.

W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca prowadzi obsługę reklamacji konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego.

Sprzedawca prześle informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

Česká obchodní jest odpowiedzialna za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży

inspekcji, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, online

adres: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym z umowy kupna-sprzedaży.

Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2,

Adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z Regulaminem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego

sporów internetowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie

spory konsumenckie w Internecie).

Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Biznes

kontrolę przeprowadza właściwy urząd handlowy w zakresie swoich właściwości. Nadzór nad obszarem ochronnym

przetwarzaniem danych osobowych zajmuje się Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa działa m.in

w określonym zakresie m.in. nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie

konsumentów, z późniejszymi zmianami.

Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego

kod.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000

Dz.U., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania,

numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu oraz (dalej

razem jako „dane osobowe”).

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw

i obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. Chyba, że ​​kupujący wybierze inny

opcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę również w celu przesyłania informacji oraz

komunikacji handlowej do kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z tym

artykułu nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, w swoim koncie użytkownika,

przy składaniu zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji oraz o tym, że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sprzedawcy o zmianie swoich danych osobowych.

Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych kupującego osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu.

Poza osobami przewożącymi towar, dane osobowe nie będą udostępniane sprzedającemu bez uprzedniej zgody

kupującego osobom trzecim.

Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane

w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są zgodne z prawdą i że został o tym poinformowany

dobrowolne podanie danych osobowych.

W przypadku, gdy kupujący uważa, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9 ust. 5) dokonuje przetwarzania

jego danych osobowych, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub sprzeczne z prawem, w szczególności gdy dane osobowe są nieprawidłowe w stosunku do celu ich przetwarzania, może:

zwrócić się do sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego o wyjaśnienie,

zażądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego usunięcia powstałego w ten sposób warunku.

Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedający ma obowiązek udzielić mu tych informacji. Sprzedający ma prawo żądać rozsądnej zapłaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji za udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

WYSYŁANIA WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością gospodarczą

sprzedającego na adres e-mail kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych

przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.

Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. cookies. Jeśli zakup jest w internecie

możliwe do wykonania na stronie i wypełnienia zobowiązań sprzedającego z umowy kupna bez przechowywania

tzw. cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem.

DOSTAWA

Kupujący może zostać dostarczony na adres e-mail kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli stosunek ustanowiony umową sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony

zgadzają się, że związek ten podlega prawu czeskiemu.

Wybierając prawo zgodnie z art. 12 ust. 1 regulaminu, konsument nie jest pozbawiony ochrony, jaką zapewnia

określają przepisy porządku prawnego, od których umownie nie można odstąpić, a które w danej sprawie by umożliwiały

braku wyboru prawa innego stosowanego zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

oraz Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa regulującego zobowiązania umowne

(Rzym I).

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne, lub takim się stanie,

w miejsce nieważnych postanowień postanowienie o znaczeniu tożsamym z nieważnym postanowieniem co

najbardziej przybliża. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

Umowa kupna wraz z regulaminem jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

Oświadczam, że dostarczamy alkohol na Słowację i do Czech

data: 28.12. 2022

Jiří Janeček, operacyjny

Dane kontaktowe sprzedającego: Eškova 33, Jince, 262 23, info@malyjanek.cz